دوستان عزیزی که دی وی دی «الحکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیة الاربعة» را خریداری کرده اند،هیجده فایل از اواسط این دوره، درون دی وی دی وجود ندارد، که در اینجا برای دانلود دوستان گذاشته ایم.

جلسه 182 - صفحه 202 دریافت

جلسه 183 - صفحه 203 دریافت

جلسه 184 - صفحه 205 دریافت

جلسه 185 - صفحه 206 دریافت

جلسه 186 - صفحه 207 دریافت

جلسه 187 - صفحه 208 دریافت

جلسه 188 - صفحه 202 دریافت

جلسه 189 - صفحه 210 دریافت

جلسه 190 - صفحه 211 دریافت

جلسه 191 - صفحه 213 دریافت

جلسه 192 - صفحه 214 دریافت

جلسه 193 - صفحه 215 دریافت

جلسه 194 - صفحه 216 دریافت

جلسه 195 - صفحه 217 دریافت

جلسه 196 - صفحه 218 دریافت

جلسه 197 - صفحه 218 دریافت

جلسه 198 - صفحه 220 دریافت

جلسه 199 - صفحه 221 دریافت