از اواسط سال تحصیلی95-94

جلسه 001 دریافت

جلسه 002 دریافت

جلسه 003 دریافت

جلسه 004 دریافت

جلسه 005 دریافت

جلسه 006 دریافت

جلسه 007 دریافت

جلسه 008 دریافت

جلسه 009 دریافت

جلسه 010 دریافت

جلسه 011 دریافت

جلسه 012 دریافت

جلسه 013 دریافت

جلسه 014 دریافت

جلسه 015 دریافت

جلسه 016 دریافت

جلسه 017 دریافت

جلسه 018 دریافت

جلسه 019 دریافت

جلسه 020 دریافت

جلسه 021 دریافت

جلسه 022 دریافت

جلسه 023 دریافت

جلسه 024 دریافت

جلسه 025 دریافت

جلسه 026 دریافت

جلسه 027 دریافت

جلسه 028 دریافت

جلسه 029 دریافت

جلسه 030 دریافت

جلسه 031 دریافت

جلسه 032 دریافت

جلسه 033 دریافت

جلسه 034 دریافت

جلسه 035 دریافت

جلسه 036 دریافت

جلسه 037 دریافت

جلسه 038 دریافت

جلسه 039 دریافت

جلسه 040 دریافت

جلسه 041 دریافت

جلسه 042 دریافت

جلسه 043 دریافت

جلسه 044 دریافت

جلسه 045  دریافت

جلسه 046 دریافت

جلسه 047 دریافت

جلسه 048 دریافت

سال تحصیلی 96-95

جلسه 049 دریافت

جلسه 050 دریافت

جلسه 051 دریافت

جلسه 052 دریافت

جلسه 053 دریافت

جلسه 054 دریافت

جلسه 055 دریافت

جلسه 056 دریافت  (آخرین جلسه پیش از دهه اول محرم )

جلسه 057 دریافت

جلسه 058 دریافت

جلسه 059 دریافت

جلسه 060 دریافت

جلسه 061 دریافت

جلسه 062 دریافت

جلسه 063 دریافت

جلسه 064 دریافت

جلسه 065 دریافت

جلسه 066 دریافت

جلسه 067 دریافت

جلسه 068 دریافت

جلسه 069 دریافت

جلسه 070 دریافت

جلسه 071 دریافت(آخرین جلسه پیش از اربعین)

جلسه 072 دریافت

جلسه 073 دریافت

جلسه 074 دریافت

جلسه 075 دریافت

جلسه 076 دریافت

جلسه 077 دریافت

جلسه 078 دریافت

میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام مبارک باد

جلسه 079 دریافت

جلسه 080 دریافت

جلسه 081 دریافت

جلسه 082 دریافت

جلسه 083 دریافت

جلسه 084 دریافت

جلسه 085 دریافت

جلسه 086 دریافت

جلسه 087 دریافت

جلسه 088 دریافت

جلسه 089 دریافت

جلسه 090 دریافت

جلسه 091 دریافت

جلسه 092 دریافت

جلسه 093 دریافت

جلسه 094 دریافت

جلسه 095 دریافت

جلسه 096 دریافت

جلسه 097 دریافت

جلسه 098 دریافت

جلسه 099 دریافت

جلسه 100 دریافت

جلسه 101 دریافت

جلسه 102 دریافت

جلسه 103 دریافت

جلسه 104 دریافت

جلسه 105 دریافت

جلسه 106 دریافت

جلسه 107 دریافت

جلسه 108 دریافت

جلسه 109 دریافت

جلسه 110 دریافت

جلسه 111 دریافت

جلسه 112 دریافت

جلسه 113 دریافت

جلسه 114 دریافت آخرین جلسه پیش از فاطمیه دوم

جلسه 115 دریافت

جلسه 116 دریافت

جلسه 117 دریافت

جلسه 118 دریافت

جلسه 119 دریافت

جلسه 120 دریافت

جلسه 121 دریافت

جلسه 122 دریافت

آغاز سال یک هزار و سیصد و نود و شش مبارک باد

جلسه 123 دریافت

جلسه 124 دریافت

جلسه 125 دریافت

جلسه 126 دریافت

جلسه 127 دریافت(آخرین جلسه پیش از میلاد امیر المومنین علیه السلام و مراسم اعتکاف)

جلسه 128 دریافت

جلسه 129 دریافت

جلسه 130 دریافت

جلسه 131 دریافت

جلسه 132 دریافت(آخرین جلسه پیش از شهادت امام کاظم علیه السلام)

جلسه 133 دریافت

 جلسه 134 دریافت

جلسه 135 دریافت

جلسه 136 دریافت

جلسه 137 دریافت

جلسه 138 دریافت

جلسه 139 دریافت

جلسه 140 دریافت

جلسه 141 دریافت

جلسه 142 دریافت

جلسه 143 دریافت

جلسه 144 دریافت

جلسه 145 دریافت

پایان سال تحصیلی (96-95)

تنقیح الاسفار جلد دوم - سال سوم (97-96)

جلسه 146 دریافت

جلسه 147 دریافت

جلسه 148 دریافت

جلسه 149 دریافت

جلسه 150 دریافت

جلسه 151 دریافت

جلسه 152 دریافت

جلسه 153 دریافت

جلسه 154 دریافت

جلسه 155 دریافت

جلسه 156 دریافت

جلسه 157 دریافت

جلسه 158 دریافت

جلسه 159 دریافت

جلسه 160 دریافت

جلسه 161 دریافت

جلسه 162 دریافت

جلسه 163 دریافت

جلسه 164 دریافت

جلسه 165 دریافت

جلسه 166 دریافت

جلسه 167 دریافت

جلسه 168 دریافت

جلسه 169 دریافت

جلسه 170 دریافت

جلسه 171 دریافت

جلسه 172 دریافت

جلسه 173 دریافت   25 آذر ماه

جلسه 174 دریافت

جلسه 175 دریافت

جلسه 176 دریافت

جلسه 177 دریافت     2 دی ماه

جلسه 178 دریافت

جلسه 179 دریافت

جلسه 180 دریافت

جلسه 181 دریافت    9 دی ماه

جلسه 182 دریافت

جلسه 183 دریافت

جلسه 184 دریافت

جلسه 185 دریافت   16 دی ماه

جلسه 186 دریافت

جلسه 187 دریافت

جلسه 188 دریافت

جلسه 189 دریافت   23 دی ماه

جلسه 190 دریافت

جلسه 191 دریافت

جلسه 192 دریافت

جلسه 193 دریافت   30 دی ماه

جلسه 194 دریافت

جلسه 195 دریافت

جلسه 196 دریافت

جلسه 197 دریافت   7 بهمن ماه

جلسه 198 دریافت

جلسه 199 دریافت  14 بهمن ماه

جلسه 200 دریافت

جلسه 201 دریافت

جلسه 202 دریافت

جلسه 203 دریافت   21 بهمن ماه

جلسه 204 دریافت

جلسه 205 دریافت

جلسه 206 دریافت   5 اسفند ماه

جلسه 207 دریافت

جلسه 208 دریافت

جلسه 209 دریافت

جلسه 210 دریافت   12 اسفند ماه

جلسه 211 دریافت

جلسه 212 دریافت

جلسه 213 دریافت

جلسه 214 دریافت   19 اسفند ماه

جلسه 215 دریافت

جلسه 216 دریافت

جلسه 217 دریافت

جلسه 218 دریافت   اخرین جلسه پیش از عید

جلسه 219 دریافت   18 فروردین

جلسه 220 دریافت

جلسه 221 دریافت

جلسه 222 دریافت

جلسه 223 دریافت   26 فروردین

جلسه 224 دریافت

جلسه 225 دریافت

جلسه 226 دریافت   1 اردیبهشت

جلسه 227 دریافت

جلسه 228 دریافت

جلسه 229 دریافت

جلسه 230 دریافت

جلسه 231 دریافت

جلسه 232 دریافت

جلسه 233 دریافت

جلسه 234 دریافت

جلسه 235 دریافت

جلسه 236 دریافت

جلسه 237 دریافت

پایان سال تحصیلی 96-95