گزارش، شرح و سنجش دستگاه فلسفی

حکیم شیخ شهاب الدین سهروردی

سال تحصیلی 91-90

جلسه 1  (12 مهر)

جلسه 2  (19 مهر)

جلسه 3  (26 مهر)

جلسه 4  (3 آبان)

جلسه 5  (10 آبان)

جلسه 6  (17 آبان)

جلسه 7  (22 آذر)

جلسه 8  (29 آذر)

جلسه 9  (6 دی)

جلسه 10  (20 دی)

جلسه 11  (11 بهمن)

جلسه 12  (18 بهمن)

جلسه 13  (25 بهمن)

جلسه 14  (2 اسفند)

جلسه 15  (9 اسفند)

جلسه 16  (16 اسفند)

جلسه 17  (15 فروردین)

جلسه 18  (22 فروردین)

جلسه 19  (29 فروردین)

جلسه 20  (12 اردیبهشت)

جلسه 21  (19 اردیبهشت)

جلسه 22  (26 اردیبهشت)

سال تحصیلی 92-91

جلسه 23  (3 آبان)دریافت

جلسه 24  (9 آبان)دریافت

جلسه 25  (10 آبان)دریافت

جلسه 26  (16 آبان)دریافت

جلسه 27  (17 آبان)دریافت

جلسه 28 (14 آذر)دریافت

جلسه 29  (15 آذر)دریافت

جلسه 30  (21 آذر)دریافت

جلسه 31 (22 آذر)دریافت

جلسه 32 (28 آذر)دریافت

جلسه 33 (29 آذر)دریافت

جلسه 34 (5 دی)دریافت

جلسه 35 (6 دی)دریافت

جلسه 36 (27 دی)دریافت

جلسه 37 (3 بهمن)دیافت

جلسه 38 (4 بهمن)دریافت

جلسه 39 (11 بهمن)دریافت

جلسه 40 (17 بهمن)دریافت

جلسه 41 (18 بهمن)دریافت

جلسه 42 (24 بهمن)دریافت

جلسه 43 (1 اسفند)دریافت

جلسه 44 (2 اسفند)دریافت

جلسه 45 (8 اسفند)دریافت

جلسه 46 (9 اسفند)دریافت

جلسه 47 (15 اسفند)دریافت

جلسه 48 (16 اسفند)دریافت

جلسه 49 (23 اسفند)دریافت

جلسه 50 (24 اسفند)دریافت

جلسه 51 (20 فروردین)دریافت

جلسه 52 (21 فروردین)دریافت

جلسه 53 (27 فروردین)دریافت

جلسه 54 (3 اردیبهشت)دریافت

جلسه 55 (4 اردیبهشت)دریافت

جلسه 56 (10 اردیبهشت)دریافت

جلسه 57 (11 اردیبهشت)دریافت

جلسه 58 (24 اردیبهشت)دریافت

جلسه 59 (25 اردیبهشت)دریافت

جلسه 60 (31 اردیبهشت)دریافت

جلسه 61 (1 خرداد)دریافت

جلسه 62 (7 خرداد)دریافت

جلسه 63 (8 خرداد)دریافت