دوره دوم تدریس جلد اول اسفار

سال تحصیلی 92-91

جلسه 1 (8 مهر)دریافت

جلسه 2 (9 مهر)دریافت

جلسه 3 (10 مهر)دریافت

جلسه 4 (15 مهر)دریافت

جلسه 5 (16 مهر)دریافت

جلسه 6 (17 مهر)دریافت

جلسه 7 (22 مهر)دریافت

جلسه 8 (23 مهر)دریافت

جلسه 9 (24 مهر)دریافت

جلسه 10 (29 مهر)دریافت

جلسه 11 (30 مهر)دریافت

جلسه 12 (1 آبان)دریافت

جلسه 13 (6 آبان)دریافت

جلسه 14 (7 آبان)دریافت

جلسه 15 (8 آبان)دریافت

جلسه 16 (14 آبان)دریافت

جلسه 17 (15 آبان)دریافت

جلسه 18 (20 آبان)دریافت

جلسه 19 (21 آبان)دریافت

جلسه 20 (22 آبان)دریافت

جلسه 21 (11 آذر)دریافت

جلسه 22 (12 آذر)دریافت

جلسه 23 (13 آذر)دریافت

جلسه 24 (18 آذر)دریافت

چلسه 25 (19 آذر)دریافت

جلسه 26 (25 آذر)دریافت

جلسه 27 (26 آذر)دریافت

جلسه 28 (27 آذر)دریافت

جلسه 29 (2 دی)دریافت

جلسه 30 (3 دی)دریافت

جلسه 31 (4 دی)دریافت

جلسه 32 (9 دی)دریافت

جلسه 33 (10 دی)دریافت

جلسه 34 (11 دی)دریافت

جلسه 35 (25 دی)دریافت

جلسه 36 (30 دی)دریافت

جلسه 37 (2 بهمن)دریافت

جلسه 38 (7 بهمن)دریافت

جلسه 39 (8 بهمن)دریافت

جلسه 40 (9 بهمن)دریافت

جلسه 41 (14 بهمن)دریافت

جلسه 42 (15 بهمن)دریافت

جلسه 43 (16 بهمن)دریافت

جلسه 44 (21 بهمن)دریافت

جلسه 45 (23 بهمن)دریافت

جلسه 46 (28 بهمن)دریافت

جلسه 47 (29 بهمن)دریافت

جلسه 48 (30 بهمن)دریافت

جلسه 49 (5 اسفند)دریافت

جلسه 50 (6 اسفند)دریافت

جلسه 51 (7 اسفند)دریافت

جلسه 52 (12 اسفند)دریافت

جلسه 53 (13 اسفند)دریافت

جلسه 54 (14 اسفند)دریافت

جلسه 55 (20 اسفند)دریافت

جلسه 56 (21 اسفند)دریافت

جلسه 57 (26 اسفند)دریافت

جلسه 58 (27 اسفند)دریافت

جلسه 59 (17 فروردین)دریافت

جلسه 60 (18 فروردین)دریافت

جلسه 61 (19 فروردین)دریافت

جلسه 62 (26 فروردین)دریافت

جلسه 63 (1 اردیبهشت)دریافت

جلسه 64 (2 اردیبهشت)دریافت

جلسه 65 (7 اردیبهشت)دریافت

جلسه 66 (8 اردیبهشت)دریافت

جلسه 67 (9 اردیبهشت)دریافت

جلسه 68 (14 اردیبهشت)دریافت

جلسه 69 (15 اردیبهشت)دریافت

جلسه 70 (16 اردیبهشت)دریافت

جلسه 71 (21 اردیبهشت)دریافت

جلسه 72 (22 اردیبهشت)دریافت

جلسه 73 (23 اردیبهشت)دریافت

جلسه 74 (28 اردیبهشت)دریافت

جلسه 75 (29 اردیبهشت)دریافت

جلسه 76 (30 اردیبهشت)دریافت

جلسه 77 (4 خرداد)دریافت

جلسه 78 (5 خرداد)دریافت

جلسه 79 (6 خرداد)دریافت

جلسه 80 (11 خرداد)دریافت

جلسه 81 (12 خرداد)دریافت

جلسه 82 (13 خرداد)دریافت

سال تحصیلی 93-92

جلسه 083دریافت

جلسه 084دریافت

جلسه 085دریافت

جلسه 086دریافت

جلسه 087دریافت

جلسه 088دریافت

جلسه 089دریافت

جلسه 090دریافت

جلسه 091دریافت

جلسه 092دریافت

جلسه 093دریافت

جلسه 094دریافت

جلسه 095دریافت

جلسه 096دریافت

جلسه 097دریافت

جلسه 098دریافت

جلسه 099دریافت

جلسه 100دریافت

جلسه 101دریافت

جلسه 102دریافت

جلسه 103دریافت

جلسه 104دریافت

جلسه 105دریافت

جلسه 106دریافت

جلسه 107دریافت

جلسه 108دریافت

جلسه 109دریافت

جلسه 110دریافت

جلسه 111دریافت

جلسه 112دریافت

جلسه 113دریافت

جلسه 114دریافت

جلسه 115دریافت

جلسه 116دریافت

جلسه 117دریافت

جلسه 118دریافت

جلسه 119دریافت

جلسه 120دریافت

جلسه 121دریافت

جلسه 122دریافت

جلسه 123دریافت

جلسه 124دریافت

جلسه 125دریافت

جلسه 126دریافت

جلسه 127دریافت

جلسه 128دریافت

جلسه 129دریافت

     توجه توجه    

جلسه 130دریافت

جلسه 131دریافت

جلسه 132دریافت

جلسه 133دریافت

جلسه 134دریافت

جلسه 135دریافت

جلسه 136دریافت

جلسه 137دریافت

جلسه 138دریافت

جلسه 139دریافت

جلسه 140دریافت

جلسه 141دریافت

جلسه 142دریافت

جلسه 143دریافت

جلسه 144دریافت

جلسه 145دریافت

جلسه 146دریافت

جلسه 147دریافت

جلسه 148دریافت

جلسه 149دریافت

جلسه 150دریافت

جلسه 151دریافت

جلسه 152دریافت

جلسه 153دریافت

جلسه 154دریافت

جلسه 155دریافت

جلسه 156دریافت

جلسه 157دریافت

جلسه 158دریافت

جلسه 159دریافت

      توجه توجه   

جلسه 160دریافت

جلسه 161دریافت

جلسه 162دریافت

جلسه 163دریافت

جلسه 164دریافت

جلسه 165دریافت

جلسه 166دریافت

جلسه 167دریافت

جلسه 168دریافت

جلسه 169دریافت

جلسه 170دریافت

جلسه 171دریافت

جلسه 172دریافت

جلسه 173دریافت

جلسه 174دریافت

جلسه 175دریافت

جلسه 176دریافت

جلسه 177دریافت

جلسه 178دریافت

جلسه 179دریافت

جلسه 180دریافت

جلسه 181دریافت

جلسه 182دریافت

جلسه 183دریافت

جلسه 184دریافت

جلسه 185دریافت

جلسه 186دریافت

سال تحصیلی 94-93

سه شنبه 1 مهر جلسه 187

شنبه 5 مهر جلسه 188

یک شنبه 6 مهر جلسه 189

دوشنبه 7 مهر جلسه 190

سه شنبه 8 مهر جلسه 191

دوشنبه 14 مهر جلسه 192

سه شنبه 15 مهر جلسه 193

شنبه 19 مهر جلسه 194

یک شنبه 20 مهر جلسه 195

سه شنبه 22 مهر جلسه 196

شنبه 26 مهر جلسه 197

یک شنبه 27 مهر جلسه 198

دوشنبه 28 مهر جلسه 199

سه شنبه 29 مهر جلسه 200

دوشنبه 19 آبان جلسه 201

سه شنبه 20 آبان جلسه 202

دوشنبه 26 آبان جلسه 203

شنبه 1 آذر جلسه 204

سه شنبه 4 آذر جلسه 205

شنبه 8 آذر جلسه 206

دوشنبه 9 آذر جلسه 207

سه شنبه 10 آذر جلسه 208

یکشنبه 7 دی جلسه 209

دوشنبه 8 دی جلسه 210

سه شنبه 9 دی جلسه 211

شنبه 13 دی جلسه 212

دوشنبه 15 دی جلسه 213

سه شنبه 16 دی جلسه 214

شنبه 20 دی جلسه 215

یکشنبه 21 دی جلسه 216

دوشنبه 22 دی جلسه 217

سه شنبه 23 دی جلسه 218

چهارشنبه 24 دی جلسه 219

شنبه 27 دی جلسه 220

یکشنبه 28 دی جلسه 221

دوشنبه 29 دی جلسه 222

سه شنبه 30 دی جلسه 223

شنبه 4 بهمن جلسه 224

دوشنبه 6 بهمن جلسه 225

سه شنبه 7 بهمن جلسه 226

یک شنبه 12 بهمن جلسه 227

دوشنبه 13 بهمن جلسه 228

سه شنبه 14 بهمن جلسه 229

شنبه 18 بهمن جلسه 230

یک شنبه 19 بهمن جلسه 231

دوشنبه 20 بهمن جلسه 232

سه شنبه 21 بهمن جلسه 233

شنبه 25 بهمن جلسه 234

یک شنبه 26 بهمن جلسه 235

دوشنبه 27 بهمن جلسه 236

سه شنبه 29 بهمن جلسه 237

شنبه جلسه 238

یک شنبه جلسه 239

دوشنبه جلسه 240

سه شنبه جلسه 241

شنبه 2 اسفند جلسه 242

یکشنبه 3 اسفند جلسه 243

دوشنبه 4 اسفند جلسه 244

سه شنبه 5 اسفند جلسه 245

شنبه 9 اسفند جلسه 246

یکشنبه 10 اسفند جلسه 247

دوشنبه 11 اسفند جلسه 248

شنبه 16 اسفند جلسه 249

یکشنبه 17 اسفند جلسه 250

دوشنبه 18 اسفند جلسه 251

سه شنبه 19 اسفند جلسه 252

شنبه 23 اسفند جلسه 253

یکشنبه 24 اسفند جلسه 254

دوشنبه 25 اسفند جلسه 255

سال 1394

فروردین

جلسه 256

جلسه 257

جلسه 258

جلسه 259

جلسه 260

جلسه 261

جلسه 262

جلسه 263

جلسه 264

جلسه 265

اردیبهشت

جلسه 266

جلسه 267

جلسه 268

جلسه 269

جلسه 270

جلسه 271

جلسه 272

جلسه 273

جلسه 274

جلسه 275

جلسه 276

جلسه 277

خرداد

جلسه 278

جلسه 279

جلسه 280

جلسه 281

جلسه 282

جلسه 283

جلسه 284

جلسه 285

سال تحصیلی 95-94

جلسه 286 دریافت

جلسه 287 دریافت

جلسه 288 دریافت

جلسه 289 دریافت

جلسه 290 دریافت

جلسه 291 دریافت

جلسه 292 دریافت

جلسه 293 دریافت

جلسه 294 دریافت

جلسه 295 دریافت

جلسه 296 دریافت

جلسه 297 دریافت

جلسه 298 دریافت

جلسه 299 دریافت

جلسه 300 دریافت

جلسه 301 دریافت

جلسه 302 دریافت

جلسه 303 دریافت

جلسه 304 دریافت

جلسه 305 دریافت

جلسه 306 دریافت

جلسه 307 دریافت

جلسه 308 دریافت

جلسه 309 دریافت

جلسه 310 دریافت

جلسه 311 دریافت

جلسه 312 دریافت

جلسه 313 دریافت

جلسه 314 دریافت

جلسه 315 دریافت

جلسه 316 دریافت

جلسه 317 دریافت

جلسه 318 دریافت

جلسه 319 دریافت

جلسه 320 دریافت

جلسه 321 دریافت

جلسه 322 دریافت