چند نکته :

-    این طرح درس ها شخصی بوده و تحت نظارت حضرت استاد نمی باشد.

-   این متون، ویرایش نخست می باشند لذا در صورت داشتن انتقادات ظاهری، ساختاری و محتوایی با کمال میل پذیرا هستیم.

-    در این طرح درس ها سعی شده است تا جای امکان تمام مطالب کلاس منتقل گردد و چیزی از قلم نماند.

-    عزیزان می توانند نظرات خود را یا از طریق وبلاگ و یا پست الکترونیکی به اطلاع برسانند.

-    همچنین در صورتی که دیگر دوستان طرح درس هایی را نگاشته اند، باحفظ مالکیت معنوی می توانند در این وبلاگ در اختیار دیگران بگذارند.

جلسه 04

جلسه 09

جلسه 10

جلسه 11

جلسه 12

جلسه 13

جلسه 14

جلسه 15

جلسه 16

جلسه 17

جلسه 18

جلسه 19

جلسه 20