جزء اول اسفار (امور عامه)

    سفر اول (سفر از خلق به حق)

        مسلک اول (معارفی که انسان بدانها در جمیع علوم نیاز دارد)

            مقدمه

            مرحله اول (فی الوجود و اقسام اولیه وجود)

                 منهج اول (احوال نفس وجود)

                        فصل‌اول:موضوع فلسفه و بداهت تصوری و تصدیقی آن

                                  اواسط جلسه 15 تا جلسه 29

 

فهرست مطالب

فصل اول: موضوع فلسفه و بداهت تصوری و تصدیقی آن

الف) موضوع فلسفه

آدرس های این بحث

موضوع فلسفه

تمایز علوم

مسائل فلسفه

ارتباط فلسفه با سایر علوم

1-اثبات مبادی سایر علوم

2-اثبات موضوعات و مسائل علوم

3-تبیین سنخ وجود موضوعات سایر علوم و مسائل آن

4-پشتیبانی از گزاره های علوم

5-قدرت و توانایی داشتن در پاسخگویی به جمیع مسائل علوم از منظر فلسفی

ب) بداهت تصوری و تصدیقی وجود

1) تبیین بداهت مفهومی و تصوری وجود

سه بیان صدرا در این خصوص

مراد از اینکه گفته می شود «حد و برهان متشارکان فی حدودهما»

یک اشکال:

جواب حاجی سبزواری:

جواب آیت الله مصباح در شرح بر اسفار ص 105

ملاحظه ای بربیان آقای مصباح:

نکته پایانی

     بیانی در سر بداهت

بیان اول: مرحوم سبزواری ج 2 ص 384

بیان دوم: بیان شیخ اشراق

بیان سوم: تحلیل شهید مطهری ( جلد اول شرح منظومه ص 19)

بیان چهارم: بیان صدر المتالهین

2) تبین بداهت تصدیقی وجود

غشاوه وهمیه (ازاحه پرده وهمیه در خصوص دو مطلب: امور عامه و تبیین مراد از عوارض ذاتی موضوع علم)

1- امور عامه

سه تفسیر از امور عامه

نظر صدرا راجع به امور عامه

2- تبیین مراد از عوارض ذاتی موضوع علم

طرح اشکال

طرح اول جهت حل اشکال، طرح خواجه نصیر

طرح دوم

طرح سوم: طرح صدرالمتالهین

وجه تقسیمی دیگر برای علوم

جمع بندی بحث موضوع علم

1) حقیقت وجود موضوع فلسفه

2) عوارض ذاتی وجود، همانهایی هستند که بدون تخصص بر وجود حمل می شود.

3) تخصص های وجود به حسب استقراء یا ریاضیست و یا طبیعی

4) عدم اشتراط تساوی عرض ذاتی با موضوع و نیز عدم اشتراط مستوفات بودن تقسیمات در موضوع

5) امور عامه (احوال وجود قبل از تخصص) در مقابل امور خاصه (احوال وجود بعد از تخصص)

6) طرح دیدگاه نهایی صدرا

پیامدهای این دیدگاه

1-عوارض ذاتیِ عوارض ذاتی شی، عوارض ذاتی شی است

2-ارتباط این بحث با بحث نفس الامر

3-نسبت فلسفه با سایر علوم

4-تاثیر سایر علوم بر فلسفه

5-تاثیر در بحث روش

7) مقایسه موضوع فلسفه با موضوع عرفان

طرح صائن الدین ترکه

اشکالات آقای جوادی آملی بر بیان صائن الدین، عین نضاخ ص 195

اشکال خود استاد به طرح صائن الدین ترکه

توجیه کلام صائن الدین ترکه (مربوط به اول جلسه 23)

طرح استاد جوادی آملی

طرح صدر المتالهین

8) موضوع فلسفه وجود یا موجود

نظر استاد جوادی آملی، رحیق مختوم ج 1 ص 172

نقد نظر استاد جوادی آملی

9) ثمره بحث موضوع شناسی

الف) ثمرات بحث موضوع شناسی در مطلق علوم

1-شناخت روشهای یک علم با توجه به موضوع آن علم

2-شناخت ترابط علوم

3-شناخت ظرفیت های هر دانش برای حل مسائل

4-شناخت دامنه علم

ب) ثمرات بحث موضوع شناسی در فلسفه

1-شکل گیری فلسفه ای مختلف با تغییر در موضوع فلسفه

2-تمام امور متحقق عالم جزء عوارض ذاتی وجود

3-فلسفه کامل یعنی علم به همه چیز

4-شناخت روش در فلسفه

10) تبیین نظر علامه در ارتباط با عرض ذاتی

دو نظر علامه در خصوص عرض ذاتی

نظر اول علامه

ملاحظاتی به نظر علامه

نظر دوم علامه