جزء اول اسفار (امور عامه)

    سفر اول (سفر از خلق به حق)

        مسلک اول (معارفی که انسان بدانها در جمیع علوم نیاز دارد)

            مقدمه

            مرحله اول (فی الوجود و اقسام اولیه وجود)

                 منهج اول (احوال نفس وجود)

                        فصل‌اول:موضوع فلسفه و بداهت تصوری و تصدیقی آن

                        فصل‌دوم:دراشتراک‌معنوی‌وجودوحمل‌تشکیکی‌مفهوم‌وجودبرمصادیقش

                                  جلسه 30 تا جلسه 33                                              

 

فهرست مطالب

چند بحث مقدماتی

جایگاه این بحث

لوازم فلسفی این بحث

معنای اشتراک معنوی و اشتراک لفظی

ارتباط بحث اشتراک معنوی وجود در ادبیات و در فلسفه

چرایی کنار هم آمدن این دو بحث (اشتراک معنوی وجود و حمل تشکیکی مفهوم وجود )

آدرس ها

اشتراک معنوی وجود

حمل تشکیکی مفهوم وجود بر مصادیقش

چند بحث مقدمی

ارتباط این بحث با بحث اشتراک معنوی وجود

بحث تشکیک در آثار صدرا

سیر بحث در این قسمت از فصل

دیدگاه های مطروحه در باب تشکیک

1-تشکیک عامی مفهوم وجود (مشاء)

2-تشکیک ذاتی یا خاصی (شیخ اشراق)

3-تشکیک ذاتی یا خاصی (صدرا)

4-تشکیک خاص الخاصی (عرفا)

ابتکار صدرا در اثبات تشکیک مفهوم وجود

معنای تشکیک در مفهوم وجود

آدرس های تشکیک از نگاه مشاء

بیان صدرا دراین بحث

انواع تشکیک یا به عبارت دیگر تقدم و تاخر

1-تقدم و تاخر (تشکیک) حقیقی و واقعی و بالذات

مثال نور

مثال زمان

2-تقدم و تاخر غیر حقیقی و غیر واقعی

تشکیک حقیقی و واقعی در مفهوم وجود