جزء اول اسفار (امور عامه)

    سفر اول (سفر از خلق به حق)

        مسلک اول (معارفی که انسان بدانها در جمیع علوم نیاز دارد)

            مقدمه

            مرحله اول (فی الوجود و اقسام اولیه وجود)


                 منهج اول (احوال نفس وجود)

                        فصل‌اول:موضوع فلسفه و بداهت تصوری و تصدیقی آن
                        فصل‌دوم:دراشتراک‌معنوی‌وجودوحمل‌تشکیکی‌مفهوم‌وجودبرمصادیقش

                        فصل‌سوم: در اعتباری_عقلی بودن وجود و مقوم افراد زیر مجموعه خود نبودن

                                  جلسه 34 و 35

 

فهرست مطالب

چند بحث مقدمی

چهارمین بحث مفهومی از وجود

زیادت یا مغایرت وجود از ماهیت عنوان این فصل در کتب دیگر

ابتکار صدرا در این فصل: عدم ماهوی بودن مفهوم وجود

دسته بندی اجمالی مفاهیم به ماهوی و غیر ماهوی

دسته بندی اجمالی مفاهیم به حقیقی و اعتباری

نظر نهایی صدرا راجع به دایره مفاهیم حقیقی و اعتباری و ارتباط این بحث با بحث مفاهیم ماهوی و غیر ماهوی

سه ملاک برای تشخیص مفاهیم ماهوی از غیر ماهوی

عدم خلط معقولات اولی و ثانی به خلاف معقولات ثانی فلسفی با منطقی

آدرس ها

کلام صدرا در این فصل

سه بیان از صدرا جهت تبیین اعتباری بودن مفهوم وجود

بیان اول (بیان اختصاصی صدرا) بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت

از کتاب اسفار

نکته1: مراد از کنه در «ادراک بالکنه

نکته 2: وجود جنس زیر مجموعه هایش نیست

نکته 3: نسبت وجود با مصادیقش نسبت کلی با فرد نیست

نکته 4: انعکاس تام و ناقص، ملاک صدرا در تفکیک مفاهیم ماهوی از غیر ماهوی

نکته5: اقامه شدن این استدلال در شواهد الربوبیه برای تعریف ناپذیری وجود

نکته 6: مراد از انتزاعی

از کتاب مشاعر

بیان دوم

آدرس ها

بیان سوم

آدرس ها

ملاحظه صدرا نسبت به این بیان