جزء اول اسفار (امور عامه)

    سفر اول (سفر از خلق به حق)

        مسلک اول (معارفی که انسان بدانها در جمیع علوم نیاز دارد)

            مقدمه

            مرحله اول (فی الوجود و اقسام اولیه وجود)


                 منهج اول (احوال نفس وجود)

                        فصل‌اول:موضوع فلسفه و بداهت تصوری و تصدیقی آن
                        فصل‌دوم:دراشتراک‌معنوی‌وجودوحمل‌تشکیکی‌مفهوم‌وجودبرمصادیقش

                          فصل‌سوم: در اعتباری_عقلی بودن وجود و مقوم افراد زیر مجموعه خود نبودن

                          فصل‌چهارم: در حقیقت عینی بودن وجود

                       فصل‌پنجم: در تخصصات وجود

                                  اواخر جلسه 47 تا جلسه 50

 

 

 

فهرست مطالب

جایگاه این بحث

بررسی واژگاه مربوط به موضوع تخصص

بیان مطلب این فصل

استشهادصدرابه عبارات بوعلی دراینکه تخصص وجودگاه به حسب شدت و ضعف خود وجودوگاه به حسب ماهیات است

ضعف بیان بهمنیار در تحلیل نحوه ی ارتباط وجود با ماهیت