جزء اول اسفار (امور عامه)

    سفر اول (سفر از خلق به حق)

        مسلک اول (معارفی که انسان بدانها در جمیع علوم نیاز دارد)

            مقدمه

                   اواسط جلسه 11 تا جلسه اواسط جلسه 15

 

 

فهرست مطالب

جزء اول: امور عامه

بخش های مختلف کتاب اسفار و ترتیب آنها

جریان احکام وجود در جمیع علوم

چهار بحث مطروحه در مقدمه

مبحث اول: تعریف فلسفه

تعریف اول

تعریف دوم

مبحث دوم: تقسیم اولی فلسفه به حکمت عملی و نظری

جمع بندی از نظرات صدرا در خصوص حکمت عملی و نظری

مبحث سوم: شرافت حکمت و فلسفه

طرح اول

طرح دوم

چند کارکرد فلسفه