جزء اول اسفار (امور عامه)

    سفر اول (سفر از خلق به حق)

        مسلک اول (معارفی که انسان بدانها در جمیع علوم نیاز دارد)

            مقدمه

            مرحله اول (فی الوجود و اقسام اولیه وجود)


                 منهج اول (احوال نفس وجود)

                        فصل‌اول:موضوع فلسفه و بداهت تصوری و تصدیقی آن
                        فصل‌دوم:دراشتراک‌معنوی‌وجودوحمل‌تشکیکی‌مفهوم‌وجودبرمصادیقش

                          فصل‌سوم: در اعتباری_عقلی بودن وجود و مقوم افراد زیر مجموعه خود نبودن

                          فصل‌چهارم: در حقیقت عینی بودن وجود

                          فصل‌پنجم: در تخصصات وجود

                        فصل‌ششم:دربساطت‌وجودات‌واینکه‌حقیقت‌وجودمعنای‌جنسی‌ونوعی‌وکلی‌نیست

                       فصل هفتم: در سبب نداشتن حقیقت وجود

                         فصل هشتم: در مساوقت وجود با شیئیت

                                       از اواسط جلسه 66 تا اواسط جلسه 69

   

                                         فهرست مطالب

 بحث های مقدمی

الف)جایگاه این بحث در اسفار

ب)آدرس ها

ج)تساوق و دو معنای تساوق در فلسفه

معنای اول تساوق

معنای دوم تساوق (تساوق به عنوان یک بحث دقیق فلسفی)

مراد از  «من جهت واحده»

نکته: جریان تساوق در غیر بستر تساوی همانند عموم و خصوص مطلق و یا من وجه

ادعای معتزله مبنی بر  وجود واسطه بین موجود و معدوم و استدلال ایشان

انگیزه های معتزله برای طرح این بحث

1- تصحیح علم ازلی باری تعالی

2- تفاوت نهادن بین معدوم ممکن و معدوم مطلق

پاسخ جناب صدرا

ادامه بیانات آقایون معتزله (طرح مسئله حال)

بیانات جناب صدرا در خصوص این اقاویل

نقد اول

نقد دوم

نقد سوم

توجیه جناب صدرا در پرداختن به این اقاویل و بیان شیخ اشراق در خصوص این نظرات معتزله