سال تحصیلی 95-94

جلسه 01 دریافت

جلسه 02 دریافت

جلسه 03 دریافت

جلسه 04 دریافت

جلسه 05 دریافت

جلسه 06 دریافت

جلسه 07 دریافت

جلسه 08 دریافت

جلسه 09 دریافت

جلسه 10 دریافت

جلسه 11 دریافت

جلسه 12 دریافت

جلسه 13 دریافت

جلسه 14 دریافت

جلسه 15 دریافت

جلسه 16 دریافت

جلسه 17 دریافت

جلسه 18 دریافت

جلسه 19 دریافت

جلسه 20 دریافت

جلسه 21 دریافت

جلسه 22 دریافت

جلسه 23 دریافت

جلسه 24 دریافت

جلسه 25 دریافت

جلسه 26 دریافت

جلسه 27 دریافت

جلسه 28 دریافت

جلسه 29 دریافت

جلسه 30 دریافت

جلسه 31 دریافت

جلسه 32 دریافت

جلسه 33 دریافت

جلسه 34 دریافت

جلسه 35 دریافت

جلسه 36 دریافت

جلسه 37 دریافت

جلسه 38 دریافت

جلسه 39 دریافت

جلسه 40 دریافت

جلسه 41 دریافت

جلسه 42 دریافت

جلسه 43 دریافت

جلسه 44 دریافت

جلسه 45 دریافت

جلسه 46 دریافت

جلسه 47 دریافت

جلسه 48 دریافت

جلسه 49 دریافت

جلسه 50 دریافت

جلسه 51 دریافت

جلسه 52 دریافت

جلسه 53 دریافت

جلسه 54 دریافت

جلسه 55 دریافت

جلسه 56 دریافت

جلسه 57 دریافت

جلسه 58 دریافت

جلسه 59 دریافت

جلسه 60 دریافت

جلسه 61 دریافت

جلسه 62 دریافت

جلسه 63 دریافت

جلسه 64 دریافت

جلسه 65 دریافت

جلسه 66 دریافت

جلسه 67 دریافت

جلسه 68 دریافت

جلسه 69 دریافت

جلسه 70 دریافت

جلسه 71 دریافت

جلسه 72 دریافت

جلسه 73 دریافت

جلسه 74 دریافت

جلسه 75 دریافت

جلسه 76 دریافت

جلسه 77 دریافت

جلسه 78 دریافت

جلسه 79 دریافت

جلسه 80 دریافت

جلسه 81 دریافت

جلسه 82 دریافت

جلسه 83 دریافت

جلسه 84 دریافت

جلسه 85 دریافت

جلسه 86 دریافت

جلسه 87 دریافت

جلسه 88 دریافت

جلسه 89 دریافت

جلسه 90 دریافت

جلسه 91  دریافت

جلسه 92 دریافت

جلسه 93 دریافت

جلسه 94 دریافت

جلسه 95 دریافت

جلسه 96 دریافت

جلسه 97 دریافت

جلسه 98 دریافت

جلسه 99 دریافت

جلسه 100 دریافت

جلسه 101 دریافت

جلسه 102 دریافت

جلسه 103 دریافت

جلسه 104 دریافت

جلسه 105 دریافت

جلسه 106 دریافت

جلسه 107 دریافت

جلسه 108 دریافت

جلسه 109 دریافت

جلسه 110 دریافت

جلسه 111 دریافت

جلسه 112 دریافت

جلسه 113 دریافت

جلسه 114 دریافت

جلسه 115 دریافت

جلسه 116 دریافت

جلسه 117 دریافت

در این دوره مرحله ششم، دهم و یازدهم گفته نشد و به دوره های قبل ارجاع داده شد.

مرحله ششم(مقولات عشر): جلسات 79 الی 94 دوره اول

مرحله دهم(قوه و فعل): جلسات 123 الی 141 دوره دوم

مرحله یازدهم (علم و عالم و معلوم) جلسات 141 الی 160 دوره دوم

با تشکر ویژه از دوست گرامی، جناب آقای ناظمی که زحمت ضبط این دوره را کشیدند