جزء اول اسفار (امور عامه)

    سفر اول (سفر از خلق به حق)

        مسلک اول (معارفی که انسان بدانها در جمیع علوم نیاز دارد)

            مقدمه

            مرحله اول (فی الوجود و اقسام اولیه وجود)


                 منهج اول (احوال نفس وجود)

                        فصل‌اول:موضوع فلسفه و بداهت تصوری و تصدیقی آن
                        فصل‌دوم:دراشتراک‌معنوی‌وجودوحمل‌تشکیکی‌مفهوم‌وجودبرمصادیقش

                          فصل‌سوم: در اعتباری_عقلی بودن وجود و مقوم افراد زیر مجموعه خود نبودن

                          فصل‌چهارم: در حقیقت عینی بودن وجود

                          فصل‌پنجم: در تخصصات وجود

                        فصل‌ششم:دربساطت‌وجودات‌واینکه‌حقیقت‌وجودمعنای‌جنسی‌ونوعی‌وکلی‌نیست

                       فصل هفتم: در سبب نداشتن حقیقت وجود

                         فصل هشتم: در مساوقت وجود با شیئیت

                         فصل نهم: در وجود رابط

                                       از اواسط جلسه 69 تا آخر جلسه 74

   

                                         فهرست مطالب

فصل نهم: در وجود رابطی

چند بحث مقدمی

توضیحی در خصوص علت طرح بحث وجود رابط در پایان منهج اول

اهم مباحث متاثر از بحث وجود رابط

تفسیر دقیق از امکان وجودی و فقر ذاتی

تفسیر دقیق از اضافه اشراقی

مرز ورود حکمت صدرایی به عرفان

تاثیرات این بحث در بحث جعل و علیت

اهم مباحثی را که در بحث وجود رابط باید پیگری و روشن ساخت

آدرس های این بحث

عنوان رابط و رابطی

طرحی دیگر برای بیان تقسیمات مشهور وجود

اصطلاحات مشهور در این باب

وجود رابط

ویژگی ها و خصوصیات وجود رابط

1) معنای حرفی داشتن وجود رابط

2) پایه مواد ثلاث بودن وجود رابط

3) وجود رابط در قضیه هلیه مرکبه موجبه صادقه

4) وجود رابط غیر از نسبت حکمیه

5) نسبت وجود رابط و فی غیره با وجود فی نفسه

آیا در هلیه بسیطه نیز وجود رابط وجود دارد یا خیر؟

آیا وجود رابط و فی غیره با وجود فی نفسه اختلاف نوعی دارند یا خیر؟

سطح اول جواب

سطح دوم جواب

فرمایش حضرت استاد مصباح یزدی

فرمایش مرحوم سبزواری و دیگران

فرمایش ملا علی نوری و مرحوم هیدجی

توضیح سطح دوم جواب جناب صدرا با تحلیل هویت وجود رابط

حمل اولی و وجود رابط

هلیه بسیطه و وجود رابط

هلیه مرکبه و وجود رابط

بیان حضرت استاد مصباح

بیان صدر المتالهین

وجود دو اعتبار در  وجود های ناعتی

تأثیر این بحث در بحث تقسیمات وجود

مقایسه بیان حضرت استاد مصباح و صدر المتالهین

اطلاق وجود و موجود بر وجود رابط به اشتراک لفظیست یا مجازیست؟

بیان «لغیره»  در «فی نفسه لغیره» از باب اضافه حد بر محدود است

مصداق وجود فی نفسه لنفسه و فی نفسه لغیره

دو معنای رابطی در تقسیمات وجود

آیا می شود به وجود رابط و رابطی نگاه اسمی استقلالی داشت؟

جریان این مباحث در خصوص عدم

استعمال رابط برای فی غیره و رابطی برای لغیره و استعمال محمولی برای فی نفسه

مباحثی که در این فصل طرح نشد