سال تحصیلی 90-89

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8

از آنجا که جلسه هشتم به طور ناقص ضبط شده است، سه طرح درسی را که توسط عزیزان حاضر در کلاس نگارش شده است را در کنار فایل این جلسه ارائه می کنیم. با تشکر فراوان از این عزیزان.

          طرح درس اول

          طرح درس دوم

          طرح درس سوم

جلسه 9

جلسه10

سال تحصیلی 91-90

جلسه 11  (18 مهر)

جلسه 12  (25 مهر)

جلسه 13  (2 آبان)

جلسه 14  (9 آبان)

جلسه 15  (23 آبان)

جلسه 16  (30 آبان)

جلسه 17 (21 آذر)

جلسه 18 (28 آذر)

جلسه 19 (5 دی)

جلسه 20 (12 دی)

جلسه 21 (19 دی)

جلسه 22 (10 بهمن)

جلسه 23 (1 اسفند)

جلسه 24 (8 اسفند)

جلسه 25 (15 اسفند)

جلسه 26 (22 اسفند)

جلسه 27 (21 فروردین)

جلسه 28 (28 فروردین)

جلسه 29 (4 اردیبهشت)

جلسه 30 (11 اردیبهشت)

جلسه 31 (18 اردیبهشت)

جلسه 32 (25 اردیبهشت)

جلسه 33 (1 خرداد)

جلسه 34 (8 خرداد)

سال تحصیلی 92-91

جلسه 35 دریافت

جلسه 36 دریافت

جلسه 37 دریافت

جلسه 38 دریافت

جلسه 39 دریافت

جلسه 40 دریافت

جلسه 41 دریافت

جلسه 42 دریافت

جلسه 43 دریافت

جلسه 44 دریافت

سال تحصیلی 93-92

جلسه 045

جلسه 046

جلسه 047

جلسه 048

جلسه 049

جلسه 050

جلسه 051

جلسه 052

جلسه 053

جلسه 054

جلسه 055

جلسه 056

جلسه 057
جلسه 058

جلسه 059

جلسه 060

جلسه 061

جلسه 062

جلسه 063

جلسه 064

جلسه 065

جلسه 066

سال تحصیلی 94-93

مباحث آزاد این سال تنها در روز سه شنبه هر هفته برگزار می شده است:

8 مهر جلسه 67

15 مهر جلسه 68

22 مهر جلسه 69

29 مهر جلسه 70

20 آبان جلسه 71

4 آذر جلسه 72

11 آذر جلسه 73

16 دی جلسه 74

23 دی جلسه 75

21 بهمن جلسه 76

28 بهمن جلسه 77

18 فروردین جلسه 78

25 فروردین جلسه 79

1 اردیبهشت جلسه 80

15 اردیبهشت جلسه 81