سال تحصیلی 93-92 و ابتدای 94-93

دانلود لیست دروس و عناوین ومباحث طرح شده در آن

جلسه 01 دریافت

جلسه 02 دریافت

جلسه 03 دریافت

جلسه 04 دریافت

جلسه 05 دریافت

جلسه 06 دریافت

جلسه 07 دریافت

جلسه 08 دریافت

جلسه 09 دریافت

جلسه 10 دریافت

جلسه 11 دریافت

جلسه 12 دریافت

جلسه 13 دریافت

جلسه 14 دریافت

جلسه 15 دریافت

جلسه 16 دریافت

جلسه 17 دریافت

جلسه 18 دریافت

جلسه 19 دریافت

جلسه 20 دریافت

جلسه 21 دریافت

جلسه 22 دریافت

جلسه 23 دریافت

جلسه 24 دریافت

جلسه 25 دریافت

جلسه 26 دریافت

جلسه 27 دریافت

جلسه 28 دریافت

جلسه 29 دریافت

جلسه 30 دریافت

جلسه 31 دریافت

جلسه 32 دریافت

جلسه 33 دریافت

جلسه 34 دریافت

جلسه 35 دریافت

جلسه 36 دریافت

جلسه 37 دریافت

جلسه 38 دریافت

جلسه 39 دریافت

جلسه 40 دریافت

جلسه 41 دریافت

جلسه 42 دریافت

جلسه 43 دریافت

جلسه 44 دریافت

جلسه 45 دریافت

جلسه 46 دریافت

جلسه 47 دریافت

جلسه 48 دریافت

جلسه 49 دریافت

جلسه 50 دریافت

جلسه 51 دریافت

جلسه 52 دریافت

جلسه 53 دریافت

جلسه 54 دریافت

جلسه 55 دریافت

جلسه 56 دریافت

جلسه 57 دریافت

جلسه 58 دریافت

جلسه 59 دریافت

جلسه 60 دریافت

جلسه 61 دریافت

جلسه 62 دریافت

جلسه 63 دریافت

جلسه 64 دریافت

جلسه 65 دریافت

جلسه 66 دریافت

جلسه 67 دریافت

جلسه 68 دریافت

جلسه 69 دریافت

جلسه 70 دریافت

جلسه 71 دریافت

جلسه 72 دریافت

جلسه 73 دریافت

جلسه 74 دریافت

جلسه 75 دریافت

جلسه 76 دریافت

جلسه 77 دریافت

جلسه 78 دریافت

جلسه 79 دریافت

جلسه 80 دریافت

جلسه 81 دریافت

جلسه 82 دریافت

جلسه 83 دریافت

جلسه 84 دریافت

جلسه 85 دریافت

جلسه 86 دریافت

جلسه 87 دریافت

جلسه 88 دریافت

جلسه 89 دریافت

جلسه 90 دریافت

جلسه 91 دریافت

جلسه 92 دریافت

جلسه 93 دریافت

جلسه 94 دریافت

جلسه 95 دریافت

جلسه 96 دریافت

جلسه 97 دریافت

جلسه 98 دریافت

جلسه 99 دریافت

جلسه 100 دریافت

جلسه 101 دریافت

جلسه 102 دریافت

جلسه 103 دریافت

جلسه 104 دریافت

جلسه 105 دریافت

جلسه 106 دریافت

جلسه 107 دریافت

جلسه 108 دریافت

جلسه 109 دریافت

جلسه 110 دریافت

جلسه 111 دریافت

جلسه 112 دریافت

جلسه 113 دریافت

جلسه 114 دریافت

جلسه 115 دریافت

جلسه 116 دریافت

جلسه 117 دریافت

جلسه 118 دریافت

جلسه 119 دریافت

جلسه 120 دریافت

جلسه 121 دریافت

جلسه 122 دریافت

جلسه 123 دریافت

جلسه 124 دریافت

جلسه 125 دریافت

جلسه 126 دریافت

جلسه 127 دریافت

جلسه 128 دریافت

جلسه 129 دریافت

جلسه 130 دریافت

جلسه 131 دریافت

جلسه 132 دریافت

جلسه 133 دریافت

جلسه 134 دریافت

جلسه 135 دریافت

جلسه 136 دریافت

جلسه 137 دریافت

جلسه 138 دریافت

جلسه 139 دریافت

جلسه 140 دریافت

جلسه 141 دریافت

جلسه 142 دریافت

جلسه 143 دریافت

جلسه 144 دریافت

جلسه 145 دریافت

جلسه 146 دریافت

جلسه 147 دریافت

جلسه 148 دریافت

جلسه 149 دریافت

جلسه 150 دریافت

جلسه 151 دریافت

جلسه 152 دریافت

جلسه 153 دریافت

جلسه 154 دریافت

جلسه 155 دریافت

جلسه 156 دریافت

جلسه 157 دریافت

جلسه 158 دریافت

جلسه 159 دریافت

جلسه 160 دریافت

جلسه 161 دریافت

جلسه 162 دریافت

جلسه 163 دریافت

جلسه 164 دریافت

جلسه 165 دریافت

جلسه 166 دریافت

جلسه 167 دریافت

جلسه 168 دریافت

جلسه 169 دریافت

جلسه 170 دریافت

جلسه 171 دریافت

جلسه 172 دریافت

جلسه 173 دریافت

جلسه 174 دریافت

جلسه 175 دریافت

جلسه 176 دریافت

جلسه 177 دریافت

جلسه 178 دریافت

جلسه 179 دریافت

جلسه 180 دریافت

جلسه 181 دریافت

جلسه 182 دریافت

جلسه 183 دریافت

جلسه 184 دریافت

با تشکر ویژه از دوست گرامی، جناب آقای مهران پور که زحمت ضبط این دوره را کشیدند