نسبت عرفان و تشیع

مقدمه درس «شرح فصوص الحکم»

سال تحصیلی 96-95

جلسه 01 دریافت

جلسه 02 دریافت

جلسه 03 دریافت

جلسه 04 دریافت

جلسه 05 دریافت

جلسه 06 دریافت

جلسه 07 دریافت

جلسه 08 دریافت  (آخرین جلسه پیش از دهه اول محرم )

جلسه 09 دریافت

جلسه 10 دریافت

جلسه 11 دریافت

جلسه 12 دریافت

جلسه 13 دریافت

جلسه 14 دریافت

جلسه 15 دریافت

جلسه 16 دریافت

جلسه 17 دریافت

جلسه 18 دریافت

جلسه 19 دریافت

جلسه 20 دریافت

جلسه 21 دریافت

جلسه 22 دریافت(آخرین جلسه پیش از اربعین)

جلسه 23 دریافت

جلسه 24 دریافت

جلسه 25 دریافت

جلسه 26 دریافت

طرح درس نسبت عرفان و تشیع

مقدمه درس «فصوص الحکم» محقق قیصری

سال تحصیلی 96-95

تهیه و تنظیم

آقای داب زاده

دریافت

در صورت داشتن سوال یا نکته ای می توانید با شماره 09153047002 تماس بگیرید.

اتمام مقدمه درس شرح فصوص حکم