آن دسته از دوستانی که نام آنها ذکر نشده است و به جای آن نقطه چین گذاشته شده است، لطفا نام خود را با در قسمت نظرات برای بنده ارسال نمایند.