آواز پر جبرئیل

وبلاگی برای طالبان علم

۳ مطلب با موضوع «سیرتحصیل وتحقیقِ فلسفه وعرفان» ثبت شده است

سیر تحصیل و تحقیق در فلسفه و عرفان - 93-92

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

۱ نظر

نمودار درختی سیر تحصیل و تحقیق در فلسفه و عرفان

۳ نظر

سیر مطالعاتی عمومی و تخصصی فلسفه و عرفان اسلامی

در این برنامه استاد، سیر مطالعاتی فلسفه و عرفان اسلامی را برای سه دروه زیر تبیین نموده اند.

          دروه عمومی فلسفه اسلامی

          دوره تخصصی فلسفه اسلامی و عمومی عرفان اسلامی

          دوره تخصصی عرفان اسلامی

این فایل به صورت PDF می باشد.

دریافت

نکته:

نُه جلسه «سیر تحصیل و تحقیق در فلسفه و عرفان» چند سال بعد و به صورت کامل تر و جامع تر طرح شده است. این جلسات را می توانید در قسمت سیرتحصیل و تحقق در فلسفه و عرفان دانلودنمایید.

۰ نظر