در این برنامه استاد، سیر مطالعاتی فلسفه و عرفان اسلامی را برای سه دروه زیر تبیین نموده اند.

          دروه عمومی فلسفه اسلامی

          دوره تخصصی فلسفه اسلامی و عمومی عرفان اسلامی

          دوره تخصصی عرفان اسلامی

این فایل به صورت PDF می باشد.

دریافت

نکته:

نُه جلسه «سیر تحصیل و تحقیق در فلسفه و عرفان» چند سال بعد و به صورت کامل تر و جامع تر طرح شده است. این جلسات را می توانید در قسمت سیرتحصیل و تحقق در فلسفه و عرفان دانلودنمایید.