برای دانلود راحت تر بر روی درس مورد نظر رفته، کلیک راست کرده و روی گزینه Save Target As... کلیک نمایید

مرحله هفتم

جلسه 134   (فصل 1) ==>یک شنبه-مهر3

جلسه 135   (فصل 1) ==>دو شنبه-مهر4

جلسه 136   (فصل 1) ==>سه شنبه-مهر5

جلسه 137   (فصل 2 و 3) ==>چهار شنبه-مهر6

جلسه 138   (فصل 3) ==>شنبه-مهر9

جلسه 139   (فصل 3) ==>یک شنبه-مهر10

جلسه 140   (فصل 3 و 4) ==>دو شنبه-مهر11

جلسه 141   (فصل 4 و 5) ==>سه شنبه-مهر12

جلسه 142  (فصل 5) ==>چهار شنبه-مهر13

جلسه 143  (فصل 5 و 6) ==>شنبه-مهر16

جلسه 144  (فصل 6) ==>یک شنبه-مهر17

جلسه 145   (فصل 7و 8) ==>دو شنبه-مهر18

جلسه 146   (فصل 8 و 9) ==>سه شنبه-مهر19

جلسه 147   (فصل 9) ==>چهار شنبه-مهر20

جلسه 148   (فصل 9 و خاتمه) ==>شنبه-مهر23

جلسه 149   (خاتمه) ==>یک شنبه-مهر24

جلسه 150   (خاتمه و مرحله هشتم/فصل 1) ==>دو شنبه-مهر25

مرحله هشتم

جلسه 150   (خاتمه و مرحله هشتم/فصل 1) ==>دو شنبه-مهر25

جلسه 151   (فصل 1) ==>سه شنبه-مهر26

جلسه 152   (فصل 1 و 2) ==>چهار شنبه-مهر27

جلسه 153   (فصل 2 و 3) ==>شنبه-مهر30

جلسه 154   (فصل 3) ==>یک شنبه-آبان 1

جلسه 155   (فصل 3) ==>دو شنبه-آبان 2

جلسه 156   (فصل 3) ==>سه شنبه-آبان 3

جلسه 157   (فصل 3) ==>چهار شنبه-آبان 4

جلسه 158   (فصل 4)  ==>شنبه-مهر7

جلسه 159   (فصل 4 و 5) ==>یک شنبه-آبان 8

جلسه 160   (فصل 5) ==>دو شنبه-آبان 9

جلسه 161   (فصل 5) ==>سه شنبه-آبان 10

جلسه 162   (فصل 6 و 7) ==>چهار شنبه-آبان 11

جلسه 163   (فصل 7)  ==>شنبه-آبان 14

جلسه 164   (فصل 7)  ==>یک شنبه-آبان 15

جلسه 165   (فصل 7)  ==>سه شنبه-آبان 17

جلسه 166   (فصل 8 و 9)  ==>چهار شنبه-آبان 18

جلسه 167   (فصل 9 )  ==>شنبه-آبان 21

جلسه 168   (فصل 10)  ==>یک شنبه-آبان 22

جلسه 169   (فصل 11)  ==>دو شنبه-آبان 23

جلسه 170   (فصل 11)  ==>یک شنبه-آبان 29

جلسه 171   (فصل 11)  ==>دو شنبه-آبان 30

جلسه 172   (فصل 11)  ==>سه شنبه-آذر 1

جلسه 173   (فصل 11)  ==>چهار شنبه-آذر 2

جلسه 174   (فصل 11)  ==>یک شنبه-آذر 20 - بعد از دهه اول محرم

جلسه 175   (فصل 11 و 12)  ==> دو شنبه-آذر 21

جلسه 176   (فصل 12)  ==>سه شنبه-آذر 22

جلسه 177   (فصل 12)  ==>چهار شنبه-آذر 23

جلسه 178   (فصل 12 و 13)  ==>یکشنبه-آذر 27

جلسه 179   (فصل 13)  ==>دو شنبه-آذر 28

جلسه 180   (فصل 13)  ==>سه شنبه-آذر 29

جلسه 181   (فصل 14)  ==>شنبه-دی 3

جلسه 182   (فصل 14 و 15)  ==>یک شنبه-دی 4

جلسه 183   (فصل 15 و مرحله نهم / مقدمه)  ==>دو شنبه-دی 5

مرحله نهم

جلسه 183   (فصل 15 و مرحله نهم / مقدمه)  ==>دو شنبه-دی 5

جلسه 184   (مقدمه و فصل 1)  ==>سه شنبه-دی 6

جلسه 185   (فصل 1)  ==>چهار شنبه-دی 7

جلسه 186   (فصل 2)  ==>شنبه-دی 10

جلسه 187   (فصل 2)  ==>یک شنبه-دی 11

جلسه 188   (فصل 2 و 3)  ==>دو شنبه-دی 12

جلسه 189   (فصل 3 و 4)  ==>سه شنبه-دی 13

جلسه 190   (فصل 4)  ==>چهار شنبه-دی 14

جلسه 191   (فصل 5)  ==>شنبه-دی 17

جلسه 192   (فصل 6)  ==>یک شنبه-دی 18

جلسه 193   (فصل 6 و 7)  ==>دو شنبه-دی 19

جلسه 194   (فصل 7)  ==>سه شنبه-دی 20

جلسه 195   (فصل 8)  ==> یک شنبه-بهمن 9

جلسه 196   (فصل 8)  ==> دو شنبه-بهمن 10

جلسه 197   (فصل 8)  ==> سه شنبه-بهمن 11

جلسه 198   (فصل 8)  ==> شنبه-بهمن 15

جلسه 199   (فصل 8)  ==> یک شنبه-بهمن 16

جلسه 200   (فصل 8 و 9)  ==> دو شنبه-بهمن 17

جلسه 201   (فصل 9)  ==> سه شنبه-بهمن 18

جلسه 202   (فصل 9)  ==> چهار شنبه-بهمن 19

جلسه 203   (فصل 9 و 10)  ==> یک شنبه-بهمن 23

جلسه 204   (فصل 10)  ==> دو شنبه-بهمن 24

جلسه 205   (فصل 10 و 11)  ==> سه شنبه-بهمن 25

جلسه 206   (فصل 11)  ==> چهار شنبه-بهمن 26

جلسه 207   (فصل 11)  ==> شنبه-بهمن 29

جلسه 208   (فصل 11 و 12)  ==> یک شنبه-بهمن 30

جلسه 209   (فصل 12 و 13)  ==> دو شنبه-اسفند 1

جلسه 210   (فصل 14)  ==> سه شنبه-اسفند 2

جلسه 211   (فصل 14 و فصل اول از مرحله دهم)  ==> چهار شنبه-اسفند 3

مرحله دهم

جلسه 211   (فصل 14 و فصل اول از مرحله دهم)  ==> چهار شنبه-اسفند 3

جلسه 212   (فصل 1)  ==>شنبه-اسفند 6

جلسه 213   (فصل 1)  ==>یک شنبه-اسفند 7

جلسه 214   (فصل 1 و 2)  ==>دو شنبه-اسفند 8

جلسه 215   (فصل 2)  ==>سه شنبه-اسفند 9ج

جلسه 216   (فصل 2 و 3)  ==>چهار شنبه-اسفند 10

جلسه 217   (فصل 3)  ==>یک شنبه-اسفند 14

جلسه 218   (فصل 4 و 5)  ==>دو شنبه-اسفند 15

جلسه 219   (فصل 5)  ==>سه شنبه-اسفند 16

جلسه 220   (فصل 6)  ==> چهار شنبه-اسفند 17

جلسه 221   (فصل 7 و 8)  ==> شنبه-اسفند 20

مرحله یازدهم

جلسه 222   (فصل 1)  ==>یک شنبه-اسفند 21

جلسه 223   (فصل 1)  ==>دو شنبه-اسفند 22

جلسه 224   (فصل 1)  ==>سه شنبه-اسفند 23

جلسه 225   (فصل 1)  ==> چهار شنبه-اسفند 24

جلسه 226   (فصل 1)  ==> دو شنبه-فروردین 14

جلسه 227   (فصل 1)  ==> سه شنبه-فروردین 15

جلسه 228   (فصل 1)  ==> چهار شنبه-فروردین 16

جلسه 229   (فصل 2)  ==>  شنبه-فروردین 19

جلسه 230   (فصل 2)  ==> یک شنبه-فروردین 20

جلسه 231   (فصل 2)  ==> دو شنبه-فروردین 21

جلسه 232   (فصل 2)  ==> سه شنبه-فروردین 22

جلسه 233   (فصل 2 و 3)  ==> چهار شنبه-فروردین 23

جلسه 234   (فصل 3)  ==> یک شنبه-فروردین 27

جلسه 235   (فصل 3)  ==> دو شنبه-فروردین 28

جلسه 236   (فصل 3 و 4)  ==> سه شنبه-فروردین 29

جلسه 237   (فصل 4 و 5)  ==> چهار شنبه-فروردین 30

جلسه 238   (فصل 6)  ==> شنبه-اردیبهشت 2

جلسه 239   (فصل 7)  ==> یک شنبه-اردیبهشت 3

جلسه 240   (فصل 7)  ==> دو شنبه-اردیبهشت 4

جلسه 241 (فصل 7 و 8) ==> شنبه-اردیبهشت 9

جلسه 242   (فصل 8)  ==>یک شنبه-اردیبهشت 10

جلسه 243   (فصل 9)  ==> دو شنبه-اردیبهشت 11

جلسه 244   (فصل 9)  ==> سه شنبه-اردیبهشت 12

جلسه 245   (فصل 9)  ==> چهار شنبه-اردیبهشت 13

جلسه 246   (فصل 9)  ==> شنبه-اردیبهشت 16

جلسه 247   (فصل 10)  ==> یک شنبه-اردیبهشت 17

جلسه 248   (فصل 10)  ==> دو شنبه-اردیبهشت 18

جلسه 249   (فصل 10)  ==> سه شنبه-اردیبهشت 19

جلسه 250   (فصل 10)  ==> چهار شنبه-اردیبهشت 20

جلسه 251   (فصل 9)  ==> شنبه-اردیبهشت 23

جلسه 252   (فصل 10 و 11)  ==> یک شنبه-اردیبهشت 24

جلسه 253   (فصل 11 و 12)  ==> دو شنبه-اردیبهشت 25

جلسه 254   (فصل 12 و 13)  ==> سه شنبه-اردیبهشت 26

جلسه 255   (فصل 13)  ==> چهار شنبه-اردیبهشت 27

جلسه 256   (فصل 14)  ==> شنبه-اردیبهشت 30

جلسه 257   (فصل 14 و 15)  ==> یک شنبه-اردیبهشت 31

جلسه 258   (فصل 15)  ==> دو شنبه-خرداد 1

مرحله دوازدهم

جلسه 259   (فصل 1)  ==> سه شنبه-خرداد 2

جلسه 260   (فصل 1)  ==> چهار شنبه-خرداد 3

جلسه 261   (فصل 1)  ==> شنبه-خرداد 6

جلسه 262   (فصل 1)  ==> یک شنبه-خرداد 7

جلسه 263   (فصل 1)  ==> دو شنبه-خرداد 8

جلسه 264   (فصل 1)  ==> چهار شنبه-خرداد 10