سیر تحصیل و تحقیق در فلسفه و عرفان

9 جلسه


بدایه الحکمه

دوره اول

176 جلسه


بدایه دوره اول و دوم

دوره اول: 176 جلسه (در این دی وی دی کمی از کیفیت فایل های دوره اول جهت کم کردن حجم آنها کاسته شده است)

دوره دوم: 184 جلسه

بدایه دوره سوم و جامع

دوره سوم: 117 جلسه

دوره جامع: 188 جلسه (تلفیقی از سه دوره تدریس بدایه)

نهایه الحکمه

310 جلسه


تکمله نهایه الحکمه (شامل مباحث نفس و معاد)

71 جلسه
تا پایان سال تحصیلی 95-94


تاریخ فلسفه

مبسوط و مختصر، جمعا 60 جلسه


اشارات (نمط های اول، دوم، سوم، نهم و دهم)

نمطل اول: 22 جلسه

نمط دوم: 25 جلسه

نمط سوم: 39 جلسه

نمط نهم: 29 جلسه

نمط دهم: 19 جلسه

در این دوره، متن اشارات تدریس شده و مباحث خواجه از خارج توضیح، ولی تطبیق داده نیم شود.


حکمت اشراق

گزارش، شرح و سنجش دستگاه فلسفی شیخ شهاب الدین الدین سهروردی

63 جلسهتاملاتی در باب فهم قرآن

33 جلسه


مباحث آزاد فلسفی (شامل مباحث امکان و علیت و نیز اصالت وجود)

اصالت وجود: 14 جلسه

امکان و علیت: 81 جلسه


مرور آثار اخلاقی - عرفانی حضرت امام خمینی رحمه الله علیه

28 جلسه
تا پایان سال تحصیلی 95-94


الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه
جلد اول - دوره اول - قسمت اول

185 جلسه


الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه
جلد اول - دوره اول - قسمت دوم

183 جلسه

الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه

اسفار - دوره اول - جلد اول (قسمت اول و دوم در یک دی وی دی)

364 جلسه

در این دی وی دی کمی از کیفیت فایل ها جهت کم کردن حجم آنها کاسته شده است.


تنقیح الاسفار
جلد اول

322 جلسه

جهت ویژگی ها و سبک تدریس اسفار در این دوره، به جلسه اول تنقیح الاسفار روجوع کنید.


تنقیح الاسفار
جلد دوم

48 جلسه
تا پایان سال تحصیلی 95-94


میزگرد ها و نشست ها (تا پایان سال تحصیلی 94-93)
با چهار موضوع:
مرز بدعت و نو آوری در معنویت گرایی( خرداد 94 - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
نسبت دین و عرفان (سال 93 - رادیو معارف)
ظرفیت شناسی حکمت متعالیه برای دانش کلام (خرداد 93 - مجمع عالی حکمت اسلامی)
آیین های سلوکی از نگاه مشروعیت دینی (اسفند 93 - موسسه فتوت)


دوره فشرده عرفان نظری

14 جلسه (تصویری)


عرفان نظری ( براساس کتاب مبانی و اصول عرفان نظری استاد یزدانپناه)

60 جلسه


تمهید القواعد

174 جلسه

رساله الولایه

10 جلسه

تا پایان سال تحصیلی 95-94