کلیه طرح درس های ارائه شده در این قسمت شخصی بوده و تحت نظارت حضرات اساتید نمی باشد.