سال اول (سال تحصیلی 97-96)

جلسه 01 دریافت

جلسه 02 دریافت

جلسه 03 دریافت

جلسه 04 دریافت

جلسه 05 دریافت   29 آذر

جلسه 06 دریافت    6 دی ماه

جلسه 07 دریافت    13 دی ماه

جلسه 08 دریافت  16 دی ماه

جلسه 09 دریافت   23 دی ماه

جلسه 10 دریافت   30 دی ماه

جلسه 11 دریافت   18 بهمن ماه